O TZO Ravna Gora

 Sustav turističkih zajednica čine: turističke zajednice mjesta, turističke zajednice općina, turističke zajednice gradova, turističke zajednice područja, turističke zajednice županije, Turistička zajednica Grada Zagreba i Hrvatska turistička zajednica.

TZO Ravna Gora osnovana je radi promicanja i unapređenja turizma Općine Ravna Gora i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravlja destinacijom na razini za koju je osnovana.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda Općine Ravna Gora i razvijanja svijesti o važnosti  gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma, te provedbi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda TZO Ravna Gora ima slijedeće zadaće:

poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) turističkog područja kojem pripada općina ili grad, i stvaranje uvjeta za njezino gospodarsko korištenje, 

suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrdivanja i provedbe politike razvoja turizma i njegove promidžbe u okviru sveobuhvatne politike gospodarskog razvoja općine ili grada, 

poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude mjesta, općine, odnosno grada, 

poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno - povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu, 

poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša na području općine ili grada, 

poticanje i pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području općine ili grada, koja nisu turistički razvijena,

izrada programa i planova promocije sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Republike Hrvatske i županije,

organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine i grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada, 

vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka, 

dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području turističkih mjesta u općini ili gradu i na području turističke zajednice u cjelini, te prikupljanje i obrada svih drugih pokazatelja bitnih za praćenje, izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća. 

izrada izvješća o izvršenju zadaća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice općine ili grada,

ustrojavanje turističko - informativnih centara, 

obavljanje i drugih poslova i radnji od interesa za promicanje turizma na području općine ili grada. 

TZO Ravna Gora, zajedno sa drugim subjektima zaslužnim za razvoj turizma, daje svoj doprinos turističkom razvoju. U svom djelovanju Turistički ured surađuje sa Hrvatskom turističkom zajednicom, Turističkom zajednicom Kvarnera, ostalim turističkim zajednicama te sa koordinacijom turističkih zajednica Gorskog kotara. Također, surađuje sa Ministarstvom turizma, Primorsko-goranskom županijom, Općinom Ravna Gora, raznim udrugama na području općine Ravna Gora i šire, turističkim agencijama, medijima i ostalim subjektima zaslužnim za razvoj turizma.

 

Prema čl. 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08), zajednički ciljevi turističkih zajednica su:

1. poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda područja za koje su osnovane, na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane,

2. promocija turističkog proizvoda područja za koje su osnovane, 

3. razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

 

Tijela TZO Ravna Gora su Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i predsjednik. 

Dužnost predsjednika TZO Ravna Gora obnaša načelnik Općine Ravna Gora.

TZO Ravna Gora djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i Financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: boravišne pristojbe, članarine, proračuna Općine Ravna Gora i ostalih izvora.

Stručna služba TZO Ravna Gora je Turistički ured koji obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće TZO Ravna Gora.  

 

Predsjednik Turističke zajednice općine Ravna Gora:  Mišel Ščuka
 

 

Kulturna platforma Centar velike zvijeri Gorski kotar bike Plodovi gorja Putovima Frankopana NP Risnjak
Kulturna platforma Centar velike zvijeri Gorski kotar bike Plodovi gorja Putovima Frankopana NP Risnjak

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.